Tổng hợp quyết định bổ nhiệm cho mọi chức vụ, có song ngữ

Chia sẻ trên :
01-02-2023 2989 lượt xem

Quyết định bổ nhiệm là văn bản hành chính quan trọng cần đảm bảo sự chặt chẽ, chính xác về nội dung và hình thức. Các mẫu quyết định bổ nhiệm cơ bản sẽ được cung cấp và chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Quyết định bổ nhiệm là gì? Khi nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Tất tần thắc mắc về bổ nhiệm, quyết định bổ nhiệm sẽ được chia sẻ ngay sau đây:

Quyết định bổ nhiệm là gì?

Những người được bổ nhiệm thường có phẩm chất tốt, đạt nhiều thành tích cao trong công việc
Những người được bổ nhiệm thường có phẩm chất tốt, đạt nhiều thành tích cao trong công việc

Quyết định bổ nhiệm (quyet dinh bo nhiem) là văn bản ghi nhận viện bổ nhiệm chức vụ quan trọng nào đó trong cơ quan nhà nước hoặc trong các doanh nghiệp, công ty. Những người được bổ nhiệm thường có phẩm chất tốt, đạt được nhiều thành tích cao trong công việc, được đưa lên chức vụ cao hơn.

Người tiến hành bổ nhiệm là những người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, dựa trên nhiệm vụ và quyền hạn được giao, khả năng của người được bổ nhiệm sẽ đưa ra văn bản quyết định bổ nhiệm.

Bổ nhiệm được thực hiện đối với đơn vị thuộc cơ quan nhà nước khi mà các viên chức, cán bộ, công chức đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định thì sẽ được bổ nhiệm chức vụ nào đó thông qua giấy bổ nhiệm.

Với những cá nhân được bổ nhiệm chức vụ quản lý cao cấp cần đáp ứng được các tiêu chuẩn của chức vụ quản lý trong cơ quan, cần có đủ các giấy tờ hồ sơ quy định, bản kê khai tài sản, đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ, nằm trong độ tuổi được bổ nhiệm…

Tại các công ty, doanh nghiệp thì sẽ có các mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, kế toán trưởng… Những người này đều đạt thành tích cao trong công việc và có trình độ, chuyên môn tốt, đáp ứng đủ đầy các tiêu chí chức danh được bổ nhiệm.

Sau khi quyết định bổ nhiệm chính thức có hiệu lực thì người được bổ nhiệm sẽ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình được quy định cho đến khi có quyết định về hưu trí hoặc quyết định miễn nhiệm, cách chức của người đã bổ nhiệm đối với người đó.

Khi nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Quyết định sẽ thực hiện vào các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào mỗi đơn vị
Quyết định sẽ thực hiện vào các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào mỗi đơn vị

Tùy thuộc vào cơ quan nhà nước hoặc tổ chức doanh nghiệp mà quyết định bổ nhiệm sẽ thực hiện trong các thời điểm khác nhau:

Đối với các cơ quan nhà nước

Các cơ quan nhà nước sẽ tiến đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm khi:

 • Cần bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức mới thành lập, cấp phó của người đứng đầu.
 • Tiến hành bổ nhiệm khi mà trong thời điểm đó, cơ quan chỉ có cấp phó hoặc chỉ có lãnh đạo là người đứng đầu.
 • Đưa ra quyết định bổ nhiệm khi mà thời điểm đó nội bộ cơ quan có nhiều người vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết, cần có người đứng ra để quản lý và chỉ đạo.
 • Khi vì thiên tai, tai nạn, bệnh tật hoặc trường hợp bất khả kháng mà cơ quan không còn ai lãnh đạo, quản lý.
 • Khi cơ quan hành chính nhà nước chưa kiện toàn người đứng đầu.

Đối với các doanh nghiệp

Dựa vào luật doanh nghiệp 2020, có nhiều trường hợp doanh nghiệp cần đưa ra quyết định bổ nhiệm nhân sự như:

 • Hội đồng thành viên công ty Cổ phần, Hội đồng công ty TNHH 2 thành viên trở lên bổ nhiệm tổng giám đốc/giám đốc/kế toán trưởng…
 • Tổng giám đốc/giám đốc công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên bổ nhiệm quản lý trong công ty (trừ chức danh thuộc hội đồng quản trị và hội đồng thành viên).
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên, chủ tịch của công ty, hội đồng thành viên, người quản lý…
 • Chủ tịch công ty nhà nước hoặc Hội đồng thành viên bổ nhiệm tổng giám đốc hoặc giám đốc…

Các nội dung cơ bản của một văn bản quyết định bổ nhiệm

Các quyết định bổ nhiệm vẫn có một số thông tin cơ bản chung
Các quyết định bổ nhiệm vẫn có một số thông tin cơ bản chung

Tùy thuộc vào cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện bổ nhiệm cũng như chức danh, vị trí được bổ nhiệm mà nội dung văn bản quyết định bổ nhiệm sẽ có sự thay đổi và khác biệt. Tuy nhiên trong các văn bản bổ nhiệm sẽ bao gồm thông tin cơ bản như sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên cơ quan, đơn vị đưa ra quyết định bổ nhiệm
 • Tên mẫu quyết định bổ nhiệm: Lưu ý tên này cần viết toàn bộ chữ in hoa có dấu, căn lề giữa…
 • Căn cứ để tiến hành đưa ra quyết định bổ nhiệm: Ở phần này, cơ quan hoặc doanh nghiệp cần ghi rõ những căn cứ làm cơ sở đưa ra quyết định bổ nhiệm, chẳng hạn như căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc căn cứ theo quy định pháp luật. Nêu cụ thể cá nhân và tổ chức, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm.
 • Họ tên và chức danh người được bổ nhiệm
 • Trách nhiệm thi hành của người được bổ nhiệm và đơn vị, cơ quan liên quan.
 • Chữ ký của người thẩm quyền bổ nhiệm

Lưu ý: Trong quá trình làm văn bản quyết định bổ nhiệm thì cần đảm bảo về mặt hình thức văn bản, kỹ thuật trình bày, đáp ứng các tiêu chí cơ bản về khổ giấy, căn chỉnh lề, phông chữ, kiểu trình bày. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự cần có 3 phần cơ bản gồm: mở đầu, nội dung, kết thúc với đầy đủ các yếu tố như ngày tháng, địa danh, số ký hiệu văn bản, năm ban hành văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trường hợp mà giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

CÔNG TY ….

—————–Số: 15 – QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày…. tháng .…  năm .…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty

__________________

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………..

CMND số ……………………………..

Nơi cấp: ….…………………………..

Địa chỉ thường trú: ….…………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP

GIÁM ĐỐC

…………………………..

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc sẽ tương tự như mẫu bổ nhiệm phó giám đốc như trên. Do đó doanh nghiệp chỉ cần thay “giám đốc” bằng “phó giám đốc” là đã có mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc hoàn chỉnh.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ kỹ thuật

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ kỹ thuật là việc bổ nhiệm người có năng lực trình độ giữ chức vụ cán bộ kỹ thuật của công ty.

CÔNG TY ….

—————–Số: 15 – QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

.…, ngày…. tháng ….  năm .…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Cán bộ kỹ thuật

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ;

– Xét năng lực và phẩm chất của Ông/Bà………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà…………..Làm Cán bộ Kỹ thuật Công ty………. kể từ ngày…. tháng ….năm….

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông/Bà………….. có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng phòng, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà…………..và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 3 (để thực hiện)

Lưu HCNS

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

…………………………..

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong công ty, doanh nghiệp sẽ có nội dung và hình thức cơ bản như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

Số: 5/2022/QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..o0o……..

….. ngày…. tháng .…  năm .…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ……

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ………..

Sinh ngày: …………………………. Dân tộc: …………Quốc tịch: …………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………..

Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………..

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hòa An

Điều 2: Ông/Bà ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Ông/Bà …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3: Ông/Bà …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

……………………

Mẫu quyết định thăng chức mới nhất

Mẫu quyết định thăng chức thực tế vẫn là quyết định bổ nhiệm. Ở cơ quan nhà nước, công ty TNHH và công ty cổ phần thì văn bản quyết định thăng chức sẽ có sự khác biệt:

Mẫu quyết định thăng chức trong cơ quan nhà nước

Mẫu quyết định thăng chức trong cơ quan nhà nước được dùng để bổ nhiệm cán bộ, công chức đưa lên chức vụ nào đó gắn với các trách nhiệm và quyền hạn được quy định.

TÊN CƠ QUAN

Số: ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……, ngày ….. tháng …… năm …..

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

– Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2015;

– Căn cứ Nghị định số 138/2020 Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….. giữ chức vụ ………………. Thời hạn giữ chức vụ là ………… kể từ ngày…………

Ông/Bà ……………… được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số ………..

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và Ông/Bà…….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Thưởng trực quận ủy;

– UBND quận;

– Lưu VP;

CHỦ TỊCH

…………………………..

Mẫu quyết định thăng chức trong Công ty Cổ phần

Ở các công ty cổ phần thì mẫu quyết định thăng chức sẽ do Hội đồng quản trị ban hành dựa trên các biểu quyết và biên bản họp của các thành viên trong ban điều hành, quản lý công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN………

Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng … năm 20.…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm …….. (Chức vụ)……..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ……………;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty …………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông/Bà: ……..    Giới tính:….

Sinh ngày:……..            Dân tộc:Kinh                               Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… cấp ngày: ……………

Nơi đăng ký HKTT: …………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………

Giữ chức vụ:…………………………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

……………………………………………

Điều 3: Ông/Bà ………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

……………………………

Mẫu quyết định thăng chức trong Công ty TNHH

Ở công ty TNHH thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc sẽ do chủ tịch hội đồng thành viên ban hành dựa theo biên bản họp của hội đồng thành viên.

CÔNG TY TNHH……….

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ……………………

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh ………………………… đối với:

Ông/Bà: ……………… Giới tính: …………

Sinh ngày: ………. Dân tộc: ……………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: …………. Nơi cấp:……… Ngày cấp: ……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .……………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

……………………………………

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Ông/Bà…….;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);

– Lưu:……

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

………………….

Mẫu quyết định bổ nhiệm song ngữ

Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài, bộ phận lãnh đạo công ty thường là người nước ngoài. Do vậy các văn bản trong công ty, bao gồm quyết định bổ nhiệm thường sẽ soạn thảo song ngữ bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt để mọi người có thể hiểu nội dung dễ dàng. Mẫu quyết định bổ nhiệm song ngữ sẽ như sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic Of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

……., ngày….tháng…..năm…

……[Place of issue], …..date….month….year….

Quyết định (Decision)

Về việc bổ nhiệm nhân sự (Rev….)

Giám đốc

(Director)

– Căn cứ Điều lệ công ty;

(Pursuant to The Company’s Charter);

– Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty;

(Pursuant to The Company’s Regulation on appointment);

– Theo nhu cầu kinh doanh của công ty; năng lực, thái độ làm việc và thành tựu của người được tuyển dụng và đề xuất bổ nhiệm của….

(With the essential demands in business; the employee’s ability, attitude and achievements; And the appointment proposal of ….[Proposer] dated [date/month/year])

QUYẾT ĐỊNH (Decides)

Điều 1 (Article 1): Bổ nhiệm ông/bà:….( Appoint Mr/Mrs:……)

– Họ và tên (Full name):……

– Sinh ngày (Date of birth):……….

– CMND/CCCD số (ID number):…..

– Địa chỉ (Address):………..

Từ…….( From being a/an ……..[Prior Position])

Sang làm việc tại vị trí ……kể từ ngày (To be a/an …….[Position to be appointed] of the Company on ….[Date of appointment])

Điều 2 (Article 2): Quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm (Rights and obligations of appointed person).

– Quyền của nghĩa vụ người được bổ nhiệm được quy định cụ thể ở Điều lệ công ty, quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty và được hướng dẫn bởi người lãnh đạo, quản lý của công ty.

(The rights and obligations of…[Position to be appointed] are prescribed in the Company’s Charter and other regulations of the Company as well as guided by Company’s leaders).

– Người được bổ nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc và nhận chức vụ mới kể từ ngày….

(Mr/Mrs……[Name of appointed person] is responsible for handing over documents, tasks and completing other procedures to start working in the new position from [Date of appointment]).

Điều 3 (Article 3):

Giám đốc, Trưởng phòng nhân sự, các bộ phận, phòng ban của công ty và ông/bà….có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Director, Head of Human Resources, other departments of the company and Mr/Mrs…are responsible for implementation of this Decision).

Điều 4 (Article 4): Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

(This Decision shall take effect from the date of signing).

Nơi nhận (Recipient):

-Như Điều 3 (As article 3);

-Lưu VP (Save VP)

GIÁM ĐỐC (DIRECTOR)

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign, fullname, stamp)

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, quyết định bổ nhiệm là Appointment Decision. Về cơ bản thì quyết định bổ nhiệm bằng tiếng Anh cũng có đầy đủ các mục và nội dung cơ bản như mẫu quyết định bổ nhiệm tiếng Việt. Thường thì quyết định này thường gặp ở các doanh nghiệp nước ngoài.

Về mẫu quyết định này thì doanh nghiệp có thể tham khảo ở phần mẫu quyết định bổ nhiệm song ngữ, chỉ cần bỏ phần tiếng Việt đi là đã có mẫu bổ nhiệm tiếng Anh hoàn chỉnh.

Qua bài viết, chúng ta đã hiểu thế nào là quyết định bổ nhiệm và những mẫu quyết định bổ nhiệm cơ bản thường thấy ở các cơ quan hành chính và doanh nghiệp. Các đơn vị hãy chú ý lập văn bản quyết định việc bổ nhiệm chuẩn chỉ và chuyên nghiệp nhé!

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức khác

Những tư vấn mới những xu hướng nội thất văn phòng 2024
Quỹ lương là gì?
Quỹ lương là gì? 5 Bước xây dựng quỹ lương doanh nghiệp

Trước khi đi vào hoạt động của một doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với câu hỏi liên quan đến nguồn ngân sách như: “Quỹ lương là gì?”. Đây là một vấn đề quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất và cách xây dựng quỹ lương […]

So sánh giữa Inbound Marketing và Outbound Marketing
Inbound marketing là gì? So sánh với Outbound marketing

Hai phương pháp marketing phổ biến được các doanh nghiệp áp dụng kết hợp với nhau là Inbound Marketing và Outbound Marketing. Cho dù, hai phương pháp này phổ biến nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiểu rõ hai loại hình marketing này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông […]

Bất cứ tổ chức nào cũng cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp
Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp | Các quy tắc cơ bản

Ở quá trình hình thành nền văn hóa của mỗi tổ chức, bất cứ nhà quản trị nào cũng sẽ phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp một cách cực kỳ cụ thể. Đến với bài viết ngày hôm nay, mời bạn hãy cùng theo chân Govi đi tìm hiểu chi […]

Sự ra đời của bản đồ chiến lược đã mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích
Bản đồ chiến lược | Cách vẽ Strategy Map chuẩn

Thay vì phải sử dụng những báo cáo phức tạp, sự ra đời của bản đồ chiến lược đã giúp doanh nghiệp thấy được mối liên kết giữa các mục tiêu chung của tổ chức một cách thống nhất. Đến với bài viết ngày hôm nay, Govi sẽ hướng dẫn bạn quy trình xây dựng […]

Work From Home được nhiều công ty ưa chuộng trong thời kỳ đại dịch Covid-19
Work From Home | Lợi ích và thách thức khi làm việc tại nhà

Trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, Work From Home đã nhanh chóng trở thành hình thức làm việc tại nhà được đông đảo doanh nghiệp ưa chuộng. Không chỉ góp phần giải quyết những vấn đề do dịch bệnh gây ra, WFH còn mang tới cho tổ chức nhiều lợi ích. Chi tiết hơn […]

TƯ VẤN THIẾT KẾ TRỌN GÓI

Với hơn 10+ năm kinh nghiệm và tư vấn cho hơn 100.000 đối tác, Govi sẽ mang đến cho bạn thiết kế không gian 2D và định hướng không gian 3D miễn phí theo tiêu chí Phù hợp phong cách - Khẳng định chất riêng - Chi phí tối ưu - Đầy đủ tiện ích.

Tư vấn ngay
homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay