Sắp xếp theo :
1.890.000

Ghế băng chờ GC01-2 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.150.000

Ghế băng chờ GC01-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.750.000

Ghế băng chờ GC01-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

3.490.000

Ghế băng chờ GC01-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

2.090.000

Ghế băng chờ GC02-2 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.670.000

Ghế băng chờ GC02-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

3.550.000

Ghế băng chờ GC02-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

4.440.000

Ghế băng chờ GC02-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

2.730.000

Ghế băng chờ GC07-2do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

3.490.000

Ghế băng chờ GC07-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

4.250.000

Ghế băng chờ GC07-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

5.640.000

Ghế băng chờ GC07-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

1.590.000

Ghế băng chờ GC05-2 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

2.480.000

Ghế băng chờ GC05-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.990.000

Ghế băng chờ GC05-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.530.000

Ghế băng chờ GC03-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

3.290.000

Ghế băng chờ GC03-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

4.120.000

Ghế băng chờ GC03-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

1.970.000

Ghế băng chờ GC06-02 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

3.040.000

Ghế băng chờ GC04-03 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

4.560.000

Ghế băng chờ GC06-03do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

4.050.000

Ghế băng chờ GC04-04 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

5.060.000

Ghế băng chờ GC04-05 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.350.000

Ghế băng chờ GC08-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.920.000

Ghế băng chờ GC08-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

1.780.000

Ghế băng chờ GC08-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

3.360.000

Ghế băng chờ GC09-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

2.700.000

Ghế băng chờ GC09-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ khám,......

2.050.000

Ghế băng chờ GC09-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

8.860.000

Ghế băng chờ GC10-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

7.090.000

Ghế băng chờ GC10-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

3.550.000

Ghế băng chờ GC10-2 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

5.320.000

Ghế băng chờ GC10-3 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 3 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

5.640.000

Ghế băng chờ GC11-5 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 5 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

4.250.000

Ghế băng chờ GC11-4 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 4 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

2.730.000

Ghế băng chờ GC11-2 do nội thất Govi cung cấp được thiết kế kiểu dáng băng dài có 2 chỗ ngồi, chất liệu cao cấp và thường được sử dụng làm ghế ngồi chờ cho các nơi công cộng như sảnh chờ, phòng tiếp dân,phòng bán vé hoặc phòng chờ...

BST mẫu ghế băng chờ 3,4,5 chỗ bền đẹp, chất lượng

Ghế băng chờ là một trong những sản phẩm xuất hiện nơi công cộng như bệnh viện, sân bay, cơ quan hành chính,… Đây là nơi tiếp nhận hàng trăm, nghìn lượt người nên việc trang bị ghế ngồi giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi trong thời gian chờ đợi. 

Tầm quan trọng của ghế phòng chờ không thể thiếu

Sự chờ đợi luôn mang đến cảm giác mệt mỏi, chán nản với bất cứ ai. Để giảm bớt tâm trạng tiêu cực cho khách hàng, rất nhiều đơn vị đã chọn ghế băng chờ như một giải pháp hoàn hảo.

Ghế chờ GOVI là dòng sản phẩm đặc thù được thiết kế dành riêng cho các phòng chờ tại sân bay, nhà ga, nơi công cộng, khu vực hành lang, phòng tiếp khách của văn phòng với chất liệu sắt mạ Ni-Cr bền đẹp, dễ dàng lắp đặt thi công.

Các sản phẩm ghế phòng chờ của GOVI luôn đề cao tính sang trọng, thuận tiện và chất lượng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất văn phòng, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những mẫu ghế phong phú, phù hợp với không gian bạn muốn sử dụng với giá thành hợp lý nhất.

Và chắc chắn, với những băng ghế này, mỗi người sẽ cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi trôi qua nhẹ nhàng, thư thái hơn. Ghế băng chờ Govi có kiểu dáng hiện đại, bắt mắt ghế có nhiều kích thước khác nhau băng 2,3,4,5 chỗ đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đặc biệt, ghế được làm từ những nguyên liệu cao cấp chất lượng cao giúp tăng độ bền, tuổi thọ sử dụng.

Những loại ghế băng chờ phổ biến hiện nay

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ghế băng chờ khác nhau, dựa theo nhiều yếu tố mà người ta chia ghế thành từng loại riêng:

Ghế băng chờ theo cấu tạo số lượng chỗ ngồi

Được chia thành nhiều loại từ 2,3,4,5,6 chỗ ngồi thỏa mãn nhu cầu sử dụng. Các mẫu ghế được thiết kế kiểu dáng hiện đại kích thước tương ứng với từng không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tùy vào tính chất công việc, mật độ sử dụng mà lựa chọn ghế có kích thước, cấu tạo khác nhau cho phù hợp. 

  • Ghế băng chờ 2 chỗ: kích thước nhỏ gọn, có 2 chỗ ngồi và tay vịn 2 đầu có kích thước ghế khoảng Dài: 1,2m * Sâu: 0,65m Cao: 0,78m.
  • Ghế băng chờ 3 chỗ: Được làm từ chất liệu thép sơn tĩnh điện bền bỉ, ghế có ba mặt ngồi, tay vịn hai đầu với kích thước: Dài: 153cm* Sâu:50cm * Cao: 42cm.
  • Ghế băng chờ 4 chỗ: có cấu tạo chắc chắn với băng ghế dài 4 chỗ ngồi phục vụ số lượng người dùng lớn. Kích thước: Dài:230cm * Rộng:65cm * Cao: 78cm
  • Ghế băng chờ 5 chỗ: Ghế băng chờ có kích thước lớn thường được sử dụng tại sảnh chờ bệnh viện, điểm xe bus,…với mật độ người sử dụng nhiều, thường xuyên,….
  • Ghế băng trên 5 chỗ ngồi thường được thiết kế theo yêu cầu của đơn vị sử dụng. Loại ghế này thường có kích thước lớn, trang bị thêm chân ở dưới và một số những chi tiết khác nhằm mang đến sự chắc chắn, thoải mái cho người sử dụng.

Phân loại ghế băng chờ dựa theo chất liệu

Ghế thường được chia thành nhiều loại như ghế bằng thép, inox, ghế nhựa, bọc da,…Trong đó, ghế băng chờ inox, thép là sản phẩm được nhiều người lựa chọn bởi chất liệu thép sơn tĩnh điện chống gỉ, khó cong vênh dưới tác động của môi trường.

Ứng dụng ghế phòng chờ trong cuộc sống

Mẫu mã đa dạng, kiểu dáng hiện đại ghế băng chờ được ứng dụng sử dụng tại nhiều không gian khác nhau như:

Phòng chờ công ty

Khu vực chờ của công ty trở nên tiện nghi hơn khi có sự xuất hiện của ghế băng chờ. Được đặt dọc hành lang phục vụ nhu cầu ngồi chờ của khách hàng, ứng viên đến phỏng vấn,…. Ghế băng chờ công ty được đặt dọc hành lang tiết kiệm diện tích tăng tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp cho quý công ty.

Phòng chờ sân bay

Ghế băng chờ inox được sử dụng phổ biến ở các sân bay, bến xe khách, bến tàu...
Ghế băng chờ inox được sử dụng phổ biến ở các sân bay, bến xe khách, bến tàu…

Không gian chờ sân bay khá lớn phục vụ nhiều lứa tuổi, giới tính khác nhau do đó cần lựa chọn ghế băng chờ chất lượng, có độ bền cao, số lượng lớn. Ưu tiên mẫu ghế băng chờ thép sơn tĩnh điện, từ 5 chỗ trở lên để phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng.

Trung tâm thương mại

Đây là nơi tiếp đón một lượng khách hàng lớn thường xuyên nên việc sử dụng ghế băng chờ trở nên cần thiết. Được sắp xếp ở khu vực sảnh lớn, lối đi để người ngồi có thể nghỉ chân thư giãn phục vụ người lớn, trẻ nhỏ.

Sảnh chờ tại bệnh viện

Ghế chờ bệnh viện phổ biến không thể thiếu
Ghế chờ bệnh viện phổ biến không thể thiếu

Không thể không kể đến vai trò quan trọng của chiếc ghế chờ bệnh viện trong việc mang đến sự thoải mái, rút ngắn thời gian chờ đợi của mọi người. Mỗi khu vực phòng chờ đều được đặt những chiếc ghế chờ chủ yếu bằng inox, xếp  thành 2-3 dãy gần kề nhau. Các bệnh viện có thể sắp xếp lựa chọn ghế băng chờ hợp lý với từng không gian sử dụng.

Sân vận động 

Tại các sân vận động, băng ghế chờ được sử dụng giúp người ngồi cảm thấy thoải mái hơn. Sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối với số lượng lớn, đồng bộ cùng màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, kích thước giúp không gian trở nên chuyên nghiệp, ấn tượng hơn.

Những mẫu ghế băng chờ phổ biến được yêu thích nhất tại Govi

GC03-3 có 3 ghế ngồi hiện đại, được làm từ thép sơn tĩnh điện chắc chắn
GC03-3 có 3 ghế ngồi hiện đại, được làm từ thép sơn tĩnh điện chắc chắn
Ghế băng chờ GC06-03 có thiết kế kèm bàn tăng thêm không gian để đồ tiện nghi, thoải mái.
Ghế băng chờ GC06-03 có thiết kế kèm bàn tăng thêm không gian để đồ tiện nghi, thoải mái.
Ghế băng chờ GC04-04 bọc nỉ màu xanh dịu mắt giúp tinh thần thoải mái, giảm bớt căng thẳng
Ghế băng chờ GC04-04 bọc nỉ màu xanh dịu mắt giúp tinh thần thoải mái, giảm bớt căng thẳng

Ghế băng chờ GC08-3 thiết kế tối giản, không có tay tựa giúp tiết kiệm diện tích tối ưu

Trên đây là Top những mẫu ghế băng chờ đang được yêu thích nhất hiện nay. Để lựa chọn ghế băng chờ phù hợp vui lòng liên hệ Govi theo tổng đài: 19004752 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết!

homeTrang chủ
mapShowroom
call
messMessenger
zaloZalo
messHợp tác messMessenger zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay